Casonic Integritets- och Cookie-policy

1. TOLKNING

1.1 Följande termer, när de skrivs med inledande stor bokstav, har betydelsen som anges nedan:

"Kontodata" innebär all information som krävs av Oss för att öppna ett Spelkonto i Ditt namn, samt all aktivitet som sker i och genom detta Spelkonto inklusive Ditt namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsuppgifter, transaktionsuppgifter, information om Din aktivitet i Spelkontot och på Webbplatsen samt all kommunikation mellan Dig och Oss;

"Dataskyddsförordning" innebär Europaparlamentets och Europeiska Rådets Förordning (EU) 2016/679;

"Förfrågningsdata" innebär den information som ingår i en förfrågan Du skickar till Oss angående Spel och andra produkter och/eller tjänster, inklusive kommunikationsinnehållet och metadata som hör samman med kommunikationen;

"Spel" innebär de casinospel och andra spel som finns tillgängliga på Webbplatsen;

"Spelkonto" innebär ett virtuellt konto som skapats hos Oss i namnet på en person som har slutfört registreringen i enlighet med Paragraf 8 nedan;

"Identifieringsuppgifter" innebär det användarnamn och lösenord som Du väljer när Du öppnar ett Spelkonto i enlighet med Paragraf 7 nedan och/eller alla andra sätt som används för att komma åt Ditt Spelkonto;

"Notifieringsdata" innebär Information som Du tillhandahåller Oss för att prenumerera på Våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev;

"Personuppgifter" innebär all information som anses vara personuppgifter i enlighet med EU: s Allmänna Dataskyddsförordning;

"Användningsdata" innebär data om Din användning av Webbplatsen. Användningsdata kan inkludera Din IP-adress, geografiskt läge, typ och version av webbläsare, operativsystem, hänvisningskälla, besökstid, sidvisningar, navigering på Webbplatsen samt information om tid, frekvens och mönster för Din användning;

"Vi" innebär River Game Operations Limited, ett bolag bildat enligt Maltas lagar, med säte på Regent House, Office 21, Bisazza Street, Sliema SLM1640, Sliema registreringsnummer C84393; och alla hänvisningar till "Vår" och/eller "Oss" ska tolkas i enlighet med detta;

"Webbplats" innebär Casonic.com

"Du" innnebär den person som läser dessa villkor av vilken anledning och på vilket sätt som helst, och alla hänvisningar till "Din" ska tolkas i enlighet med detta;

2. VEM VI ÄR

2.1 Webbplatsen ägs och drivs av River Game Operations Limited.

2.2 Du kan kontakta oss: (a) via brev till postadressen ovan;
(b) via kontaktformuläret på Webbplatsen;
(c) via e-post till [email protected]

2.3 Dataskyddsansvarig
Kontaktuppgifterna till Vår dataskyddsansvarige är: Luke Ciantar
Regent House, Office 21, Bisazza Street Sliema, SLM 1640 – Malta
[email protected]

2.4 Ansvarsfriskrivning
Observera att River Game Operations Limited påbörjade verksamheten [2 augusti 2018]. River Game Operations Limited behandlade inte några av Dina uppgifter före detta datum och ansvarar inte för någon sådan behandling som kan ha inträffat före ovannämnda datum. Om Du har frågor, problem eller klagomål gällande behandlingen av Dina uppgifter före ovannämnda datum, vänligen kontakta [email protected].

3. VAD DENNA POLICY ÄR TILL FÖR

3.1 Vi vill att Du ska veta exakt hur Vi behandlar Dina Personuppgifterochdet är därför Vi har skapat den här sidan. Hur Vigör saker beror på HURDu använder Webbplatsen:

3.1.1 Om Dubara tar en titt för att se vilka Spel Vi erbjuder, eller om Du vill fråga om Spelen eller prenumerera på Våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev utan att faktiskt registrera ett Spelkonto, så är Paragraf4särskiltviktig för Dig. Vad Vi gör med Dina uppgifter i dessa situationer är helt upp till Dig, och Du kan ändra Ditt beslut när som helst genom att klickahär. Du har också ett antalrättigheter som gäller för Dig.

3.1.2 Om Du har tagit en tittoch gillar vad Du ser, kanske Du vill spela några av Våra Spel. För att göra det måste Duregistrera ett Spelkontohos Oss. Detta är obligatoriskt i enlighet med gällande lagstiftning förspel och anti-penningtvätt på Malta. All information Vi måste be Dig om för att kunna slutföra registreringen, och vid olika tillfällen under hela Din relation med Oss, är också obligatorisk. Vi måste också övervaka Din aktivitet på Webbplatsen och i Ditt Spelkonto och lagra den. Läs Paragraf5nogai detta fall eftersom denspecifikt beskriver hur Vi behandlar Dina uppgifter. Observera att Du i detta fall inte kan välja bort att Vi behandlar denna information, eftersom all denna information krävs enligt de lagliga skyldigheter somgäller för oss. Ditt enda andra alternativ är att inte använda Spelen. Du har emellertid ett antalrättigheter som gäller för Dig.

4. BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

4.1 I denna paragrafhar Vi beskrivit: (a) de allmänna kategorierna av Personuppgifter som Vi kan komma att behandla för marknadsföringsändamål; (b) anledningarna till att Personuppgifter kan komma att behandlas; samt (c) de rättsliga grunderna för behandlingen.

4.2 Vi kan komma att behandlaAnvändningsdata. Vi hämtar Användningsdata från Vårt analysspårningssystem och kan också hämta personligt identifierbar information från Vårt bedrägerispårningssystem. Vi behandlar Användningsdata med avsikt att analysera användningen av Webbplatsen och för att säkerställa att Du får en bättre upplevelse på Webbplatsen. Vi behandlarockså dessa uppgifter för att erbjuda, marknadsföra och sälja andra relevanta produkter och/eller tjänster till Dig. Vår rättsliga grund förbehandling av Användningsdata är Vårt legitima affärsintresse att säkerställa att de tjänster Vi erbjuder är relevanta och mäter sig väl med dem som erbjuds av konkurrenterna, såväl som Ditt samtycke - generellt sett spårar Vi personuppgifter om Du har samtyckt till detta på WebbplatsensInställningssida. Vi kan emellertidkomma att sparaAnvändningsdata i anonym formmed syfte att förbättra Våra produkter, tjänster och informationen på Webbplatsen.

4.3 Vi kommer att behandla Notiferingsdata.Vi erhållerNotifieringsdata från Dig när Du prenumererar på Våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev. Sådana uppgifter kan behandlas för att skicka Dig relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev samterbjuda, marknadsföra och sälja andra relevanta produkter och/eller tjänster till Dig. Vår rättsliga grund för behandling avNotifieringsdataär Ditt samtycke, som ges av Dig på Webbplatsens Inställningssida, och som kan återkallas när som helst genom att uppdatera Dina preferenser via samma länk.

4.4 Vi kommer att behandla Förfrågningsdata.Vi erhåller Förfrågningsdata från Dig. Webbplatsen genererar även metadata i samband med kommunikation som görs när Du använder Webbplatsens kontaktformulär eller genom eventuella chattfunktioner som Vi kan erbjuda. Vi behandlar dessa data för att besvara en förfrågan som Du har gjort till Oss och för att erbjuda, marknadsföra och sälja andra relevanta produkter och/eller tjänster till Dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är Vårt legitima intresse, baserat på rimliga förväntningar att Du måste spåras för att Din förfrågan ska kunna behandlas. Vi kan också komma att spara Förfrågningsdata i anonym form med syfte att förbättra Våra produkter, tjänster och informationen på Webbplatsen.

4.5 Alla Dina Personuppgifter som identifieras i de övriga bestämmelserna i denna policy kan komma att behandlas vid behov för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, oavsett om det gäller domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är Vårt legitima intresse, införlivat i skyddet och säkerställandet av Våra lagliga rättigheter, Dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

4.6 Utöverde specifika ändamål för vilka Vi kan komma att behandla DinaPersonuppgifter såsombeskrivs i denna paragraf, kan Vi också komma att behandla Dina Personuppgifter närdetkrävs för att Vi ska kunna följa någon annan laglig skyldighet som gäller för Oss.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER RELATERADE TILL DITTSPELKONTO

5.1 I denna paragraf har Vi beskrivit: (a) de allmänna kategorierna av Personuppgifter som Vi behandlar för att öppna och hantera Ditt Spelkonto; (b) anledningarna till att Personuppgifter kan komma att behandlas; samt (c) de rättsliga grunderna för behandlingen.

5.2 Vi behandlar DinaKontodatapå daglig basis. Vi erhåller Kontodata (a) från Dig när (i) Du registrerar ett Spelkonto hos Oss eller (ii) Du accepterar att överföra Ditt befintliga Spelkonto till Oss och (b) från mjukvaruapplikationer, databaser och informationssystem som Vi använder för attsamla in data om all Din aktivitet på Ditt Spelkonto.Om Du accepteraratt överföra Ditt befintliga Spelkonto till Oss, kommer Vi att erhålla alla data relaterade till Ditt befintliga Spelkonto och som tillhörde den tidigare operatören (som också kommer att behållaDina uppgifterunder den lagstadgade perioden).Kontodatakan komma att behandlas i syfte att drivaWebbplatsen, för att Du skakunnaspela Spelen och göra satsningar, för att ta ut och sätta in pengar (enligt Dina instruktioner) från och till Dina kreditkort och/eller bankkonton, för att verifiera Din identitet, för att säkerställa att pengarsom sätts in påDitt Spelkonto har erhållits lagligt, för att säkerställa att DinAktivitet på Webbplatsen och när Du spelar Spelen är laglig,rättvis och i enlighetmed villkoren och all gällande lagstiftning.Vi kommer att övervaka all Din aktivitet i Spelkontot och Vi kommer att lagra den.Vi gör detta för att: a) följa den lagstiftning förspel och anti-penningtvätt samtövrigabestämmelsersom gäller på Malta, b) säkerställa Webbplatsens och Spelens säkerhet, c) tillhandahålla Dig en tjänst samt(d) kommunicera med Dig gällande den tjänsten. Vår rättsliga grund för behandling av Kontodata är Vårt legitima intresse att säkerställa korrekt administration av Webbplatsen, Spelen och verksamheten, detkorrekta genomförandet av ett avtal mellan Dig och Oss, innehav av register för affärsändamål samtVår juridiska plikt att följa all lagstiftning som gällerförspelbranschen på Malta. Vi förlitar Oss också på Ditt samtycke till att behandla Kontodata, i bemärkelsen att Du har möjlighet attstänga Ditt Spelkonto och begära att all information som är relaterad till det raderas; det är emellertid INTE möjligt att ha ett aktivt Spelkonto utan att tillåta Oss att behandla alla Kontodata såsom beskrivs i denna paragrafsamti resten av denna policy.

5.3 Alla Dina Personuppgifter som identifieras i de övriga bestämmelserna i denna policy kan komma att behandlas vid behov för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, oavsett om det gäller domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är Vårt legitima intresse, införlivat i skyddet och säkerställandet av Våra lagliga rättigheter, Dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

5.4 Utöver de specifika ändamål för vilka Vi kan komma att behandla Dina Personuppgifter såsom beskrivs i denna paragraf, kan Vi också komma att behandla Dina Personuppgifter när det krävs för att Vi ska kunna följa någon annan laglig skyldighet som gäller för Oss.

6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTERI VÅR ORGANISATION

6.1 I denna paragraf beskriver Vi vem inom Vår organisation som har tillgång till vilka data, samt hur tillgången begränsas.

6.2 Varje kontor utser en eller flera personer som ansvarar för att säkerställa att skyddad information, såväl som den maskinvara eller det elektroniska mediumden lagras på, förstörs fullständigtoch inte kan återskapas.

6.3 Varje kontor utser en eller flera personer som har tillsyn överövervakningsprocessen och en annan person/personer som dokumenterar bortskaffandet av informationen, från beslutetatt den ska förstöras till slutligt bortskaffande.

6.4 Kedjan förinnehavav uppgifterna upprättas och upprätthålls i bortskaffningsdokumentationen och identifierar tydligtden tillgång eller det medium som ska bortskaffas, samt den eller de personersom ansvarar för dess bortskaffande.

6.5 Information om bortskaffandet sparasunder en period och varje kontor skickaren rapport till ISO på halvårsbasis.
6.6 Alla anställda som ansvarar för bortskaffande får regelbunden utbildning gällandeIT-policyer och förfaranden för användning av mjukvara och verktyg som används för att förbereda och granska medier och apparater för bortskaffande.

6.7 Anställdaeller systemadministratörer eller chefer som med uppsåteller medvetet kränker eller på annat sätt bryter mot bestämmelserna i denna policy kan bliföremål för antingen disciplinära åtgärder eller åtal.

7 TILLHANDAHÅLLANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

7.1 I denna paragrafbeskriverVi när Dina Personuppgifter kan komma att överföras till tredje part.

7.2 Webbplatsen Casonic.com är fysiskt belägen i Amazon EU SARL London-baserade cloud hosting.

7.3 Dina Personuppgifter kan komma att utlämnas till vilkensom helst av medlemmarna i Vår företagsgrupp (detta innebär Våra dotterbolag, Vårt översta holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån detta rimligenär nödvändigt för de ändamålsom nämns i denna policy.

7.4 Dina Personuppgifter kan komma att utlämnas till Våra försäkringsgivare och/eller professionella konsulter, tjänsteleverantörer, rådgivare och affärspartners, i den mån detta rimligen är nödvändigt för att bedriva Vår verksamhet, marknadsföring, erhålla och upprätthållaförsäkringsskydd, hantera risker, erhållaprofessionell rådgivning samthanterajuridiska tvister.

7.5 Vi kan komma att utlämna e-postadresser, telefonuppgifter för e-post- eller sms-marknadsföringsändamål som Duhargodkäntvid registreringen eller någon annan tidpunkt. Mottagarna av dessa uppgifterkommer inte att skickaDigmarknadsföringskommunikation på Våra vägnar. Uppgifterna matashelt enkelt in i deras system (API-anslutning) och gör det möjligt för Våra anställdaatt utföraCRM-aktiviteter. Våra anställdahar tillgång till dessa uppgifter på strikt "need to know"-basis.

7.6 Majoriteten av detjänsteleverantörer/partners/övrigamottagare av data som kan få tillgång till de uppgifter Vi samlar in om Dig i enlighet med detta Sekretessmeddelande är belägna inom EES, och Vi har etablerade databehandlingsavtal med dessa parter. Vi arbetar också med tjänsteleverantörer/partners/övrigamottagare av data som är belägna utanför EES. Vi har lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga relationer med dessa parter och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att de följer Allmänna Dataskyddsförordningeninklusive, vid behov, utförandeav kontrakt baseratpå EU:sStandardavtalsklausulerfördataöverföringöver gränser och/eller Bindande Företagsregler när såär nödvändigt eller tillämpligt.

7.7 Vi kan komma att utlämnaDina Personuppgifter i de fall detta krävs för att uppfyllaalla lagliga skyldigheter som Vi är föremål för, eller för att skydda Dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Observera att om Vi misstänker att Du bryter mot någon lagstiftning föranti-penningtvätt, så är Vi skyldiga att underrättade relevantamyndigheterna. Se Paragraf4.3 och 8.12 i villkoren för mer information.

8 LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 I denna paragrafbeskriverVi Våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att hjälpa till att säkerställa att Vi uppfyllerVåra lagliga skyldigheter gällande lagring och radering av Personuppgifter.

8.2 Personuppgifter som Vi behandlar för något eller några ändamål ska inte lagraslängre än vad som är nödvändigt för detta eller dessa ändamål.

8.3 Vi lagrar och raderar Dina Personuppgifter enligt följande: (a) Vi lagrarDin information så länge som Ditt konto är aktivt eller som är nödvändigt för atttillhandahålla Dig eventuella tjänster. (b) OmDu vill avslutaDitt konto eller begära att Vi inte längre använder Din information för att tillhandahålla Dig tjänster, kontakta Oss på [email protected].

8.4 I vissa fall är det inte möjligt för Oss att i förväg ange hur längeDina Personuppgifter kommer att lagras. I sådana fall kommer Vi att avgöralagringstiden baserat på följande kriterier: efterföljandeav relevant lagstiftning/instruktioner från relevanta myndigheter, tvistlösning och upprätthållande av avtal.

8.5 Oberoende avde övriga bestämmelserna i denna Paragrafkan Vi komma att lagra Dina Personuppgifter i de fall detta är nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet som Vi är föremål för, eller för att skydda Dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

9 ÄNDRINGAR

9.1 Vi förbehåller Oss rätten att ändra denna policy då och då genom att publicera en ny version på [Casonic.com]. Dessutom kommer Vi att underrätta Dig om eventuella väsentliga ändringar genom meddelanden på Webbplatsen och vid Din nästa inloggning till Ditt Spelkonto.

9.2 Du kommer att behöva återbekräfta Ditt godkännande av denna policy innan Du använder Spelen på Vår Webbplats. Om Du inte godkänner den uppdaterade policyn kommer Du inte längre att kunna använda Spelen på Vår Webbplats.

10. DINA RÄTTIGHETER

10.1 DukaninstrueraOss att ge Digall personliginformationsom Vi har om Dig genom att fylla idetta formulär; tillhandahållande av sådan information kommer att vara beroende av tillgång på lämpliga bevis på Din identitet. För detta ändamål accepterar Vi vanligtvis en fotokopia av Ditt pass certifieradav enjurist, notarie, revisor eller bank, tillsammans med en originalkopia av en abonnemangsfaktura somvisar Din aktuella bostadsadress.

10.2 Vi kan komma att undanhållapersonlig information som Du begär i den utsträckning som lagen tillåter. Om Vi skulle nekaDin förfrågan, så kommer Vi att förse Dig med en anledning. Du har rätt att klaga enligt vad som beskrivs i Paragraf15 nedan.

10.3 Du kan när som helst instruera Oss att inte behandla Din personliga information för marknadsföringsändamål genom att helt enkelt ändra Dina preferenser på Inställningssidan.

10.4 Du har även följande rättigheter
Rätt att glömmas bort - under vissa omständigheter kan Du begära att de uppgifter Vi har om Dig helt ska raderas från Våra register.
Rätt till begränsning av behandling - i vissa situationer har Du rätt att begränsa behandlingen.
Rätt till portabilitet - Du har rätt att få de uppgifter Vi har om Dig överförda till en annan organisation.
Rätt till invändning mot automatisk behandling, inklusive profilering - Du har rätt att vara föremål för de lagliga effekterna av automatisk behandling eller profilering.
Rätt till rättslig prövning:
Alla ovanstående förfrågningar kommer att vidarebefordras, om tillämpligt, till de relevantatredje parter som beskrivs i Paragraf7 ovan.

11. TREDJE PARTS WEBBPLATSER

11.1 Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till och uppgifter om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredje parts integritetspolicy och förfarande.

12. BARNS PERSONUPPGIFTER

12.1 Webbplatsen och Spelen är endast tillgängliga för personer över 18 år. Om Vi har anledning att tro att Vi har Personuppgifter omen person under den åldern, kommer Vi att radera dem omedelbart.

13. UPPDATERING AV INFORMATION

13.1 Låt Oss veta om den personliga informationen Vi harom Dig behöver korrigeras eller uppdateras.

14. COOKIES

14.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en seriebokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

14.2 Vissa typer av cookies kan lagras av en webbläsare och kommer att vara giltiga till sinaangivna utgångsdatum, såvida de inte raderas av användaren före utgångsdatumet. Andra typer av cookies upphör vid slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.

14.3 Cookies innehåller vanligtvis inte någon information som personligen identifierar en användare, men personlig information som Vi lagrar om Dig kan vara kopplad till informationen som lagras i och hämtas från cookies. Vissa cookies kommer direkt från Vår Webbplats och andra kommer från tredje part som sätter cookies på Vår Webbplats. Detta förklaras här: cookies vi använder.

14.4 De flesta webbläsare gör det möjligt för Dig att vägra att acceptera cookies och radera cookies. Metoderna för hur man gör det varierar från webbläsare till webbläsare, och från version till version. Du kan emellertid få aktuell information om hur man blockerar och raderar cookies via dessa länkar:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/en-kw/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); and
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

14.5 Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på många webbplatsers användbarhet. Om Du blockerar cookies kan Du inte använda alla funktionerna på Webbplatsen.

15. KLAGOMÅL

15.1 Om Du skulle vilja göra ett klagomål om hur Dina Personuppgifter behandlas av Oss (eller tredje part såsom beskrivs i Paragraf7 ovan), eller om hur Ditt klagomål har hanterats, så har Du rätt att lämna inett klagomål direkt till Office of the Information and Data Protection Commissioner (https://idpc.org.mt/) och till Vår Dataskyddsansvarige.

Versionen av denna Integritets- & Cookie-policy är för närvarande Version 1.1 och uppdaterades senast [07/05/2019]. Den är giltig och gäller för Dig tills en ny version laddas upp på Webbplatsen och godkänns av Dig.